Dedfr03

1493

RAFFAELLO REGIO, Pub. Ovidii Nasonis libri XV,Libro VIII, ff. 78, 79

f. 78

(Pasiphae Minotaurus) Te vero côiuge digna ê. pasiphae minois uxor tauri amore capta op[er]a daedali in lignea vacca inclusa cû eo coire sustinuit, ex quo côcubito minotaurus est natus qui p[ar]tim Minoê. partim taurum repraesentabat.

[…]

(Daedalus) Daedalus ingenio. Daedalus ut narrat Diodo. genere atheniensis, ex iis unus qui erechthidae vocatur, adeo praeclarus fuit architectus, ut & opera quaedam miranda effecerit, & statuas q[] aspicere ambulareq[] & spirare videbant effinxerit, adeo nâq[] côpositio membror apta erat & fuis partibus perfecta, ut omnes î admirationem alliceret. Ponit extruit aedificat. Notas signa quibus loca facile discernûtur.

 

f. 79

(Daedalus) (Talus puer in p[]dicem) Daedalus interea, Tali pueri atheniensis transmutationem in perdicem avem poeta narraturus, quae de volatu, Daedali atq[ue] Icari feruntur praemittit, Nâ Dędalus atheniêsis Eupalmi filius cum talum sororis filium optimę indolis iuvenem per invidiam, quod & serram & circinum in venisset, interemisse diceretur, iudicii, eventum, timens in cretâ aus[f?]ugit. eius vero opera & pasiphae î lignea vacca inclusa cum tauro coivit, & ariadna Theseum servavit. quea cum minos rescivisset, illum in labyrinthum una cû icaro filio coniecit. Daedalus îgenio pollens pennas ad se varii gňis afferri curavit, ex quibus & sibi & filio alas confecit, itaq[ue] aptavit, ut avium more e Creta evolarint. Ac Daedalus quidê quo voluit, incolumis pervenit. (Icari casus) Icarus vero patris mandatorum neglector cum altius q[] pater evolare gauderet, resolutis calore pennis, in mare cecidit, quod ab eo Icariû ex sententia Ovidii fuit cognominatû. Cû vero daedalus filium sepeliret: forte perdix nova tunc avis ipsum aspiciens męrentem valde est gavisa. Cû.n. esset iuvenis igenio sissim[], iamq[ue] serrâ circi numq[ue] invenisset a daedalo invidia moto ex palladis arce deiectus auxilio ipsius palladis in avem sui noîs fuit cô mutatus. Loci natalis patrię in qua nat[] erat. Obstruat. Claudat. At caelum certe patet. Tň aer ap[]tus est. (Caelum) Caelû.n. frequenter p aere ponit. Oia possideat. Licet côiunctio sub audiat. Naturâq[ue] novat. Rê novâ in natura excogitat. Nâ hô q[] natura volare nô pôt îgenio. (Daedali voltus) Daedali aptus ad volatû effectus cê ut. Ut clivo crevisse putes. ut possis eas putare clivo aliquo crevisse p[]p[] ipsar inęqualitatem. Tum lino medias. Deinde inquit mediâ pênarû p[]tê filis. infimâ vero ceris alligavit Daedalus.  Parvo curvamine flectit. Parum inflectit, ut verae aviû alae esse viderent. Ore renidendi. Hylari & laeto & ridenti. (Mollire îponere ultimâ manum) Mollibat. Mollê faciebat. Postq[ue] manus ultima caepto imposita est. Posteaquâ alae completae fuerunt. Nam imponere manum ultimam operi, est opus ipsum finire. Opifex. Artifex Dędalus. Libravit. suspendit. In aura mota. In aere alis agitato. Instruit & natum. Alis subaudiat. hoc est, Apponit êt filio alas. Demissior. Inferior. (Gravař) Gravet. graves reddat madefaciendo. Inter utrûq[ue]. Et iûmum & infimum locum. hoc est per medium. Nec te spectare bootem. Icarum admonet Daedalus, ut se sequat. (Bootes) Neq.n. opus esse ut volatû suûdirigat ad siderû rônê, q[] nautę maxime observat Bootes autê fidus ê q[] & arcophilax dŕ, q[] agitare plaustrum ut. Uň & a bobus nomê accepit. Se ptêtriones ât significat, quos nautae potissimû respiciût. (Helice) Helice vero maior ê ursa, sic dicta ab helice urbe arcadiae, in q[] calisto nata cê sert. Dicta ê aût helice ut Stephanus ait, vel ab Helica Lycaonis filio vel ab helice Iovis uxore. Selinûtis ât filia. Strictûq[] orionis. ensem. (Orion) Orion ̉από τοû ̉ορου. hoc est ab urina fuit cognoîarus, qđ & Iovis & Mercurii urina fingat natus, ut in quîto fastorum copiose narrat Ovi, Is venator tantis viribus fuit, ut nulli ferae fecessurû iactaret. Quare terra p[]mota scorpionê maximû emisit: q[] illû interficere conaret. Iupiter autê utriusq[] aîum admiratus & scorpiû spôte & p[]cibus Dianae orionê in sidera sustulisse narrat. Referuntur tň & aliae de orione opiniones ab Hygino. Sidus vero orionis ita figurat, ut ensem nudû in manu teneř videat. Dânosas ar.p[]nitiosas qđ exitu pbatû ê. Tremula arû. Hamo ab arûdine tremula dependêre. (Stiva) Stivęq. Vel stivę: Quęni copulativa côiûctio pro ve disiunctiva, posita est. Stiva ât manubriû est aratri quo regit. Vir. stivaq[] innixus aratro. (Samos) Iuniona samos, iunioni dicata nam ibi iuno & nata & educata & iovi uxor tradita dicitur. Est autem insula Cariae adiacês, quae prius tum parthenia, tû Dryusa, tû aneniusa: tû melamphylos fuit appellata. Est êt alia samos, quae & samothracia dř quod Thraciae adiaceat, unde Vir. Thraciâq[] samon, quae nûc samothracia fert, Delos quoq[ue] & paros insulae sunt Aegei, ut iam saepius diximus.

(Lebynt’ Calydne) Dextera le. erat. Lebyntos isula est ex cycladibus. Calydne quoq[ue] insula est cycladû una mellis ferax. Mollit, molles reddit & liquefacit. Odoratas caeras. odorê emittêtes. Caerulea aqua. nigro mari. nam î mare icarus cecidit.

(Icarium mare) Quę nomen traxit ab illo. Viâ mare icariû ab icaro fuit appellatum, ut sentit Ovidi, ut ucro alii ab icaro insula fuit cognominatum. At pater îfelix nec iâ pater. Pater quia genuerat. nô pater quia fili? nâ erat mortuus. Devovit. Detestatus est. Et tellus a nomine dicta sepulti. (Icaros insula) Icaros, enim insula ab icaro Daedali filio illic sepulto dicta fuisse viderur.

Hunc miseri tumulo. Tali pueri metamorphosin in avem describere îcipit pocta. (Talus in avem) nam Talus ut & Dio. & pausanias scribunt. (Serrae circiniq invêtor) Daedali sororis filius cum & rotâ siguli & ferram ferreâ & circinum invenisset, a Dędalo îvidia moto fuit interfectus. Quare Dedalus ab Aeropagitis dam natus in cretam ad Minoem aufugit. Ponentem tumulo. (Perdix in avê) Tumulantem & sepelientem. Et plausit pennis. & alas côcussit. (Unicus Unus) Unica. sola. Unicus enim secundo caret. Unus habet secundum. Longum crimen. magnum. nam Daedalus cum de palladis arce deiecisse criminatus est.

Fatorum ignara. ins[i?f?l?]cia eorum quae fato filio suo evenire debebât. Germana. soror Daedali. Bis s/fenis natalibus actis. Ex actis duodecim annis. Natus. eni erat ânos duodecim Talos. cum Daedalo fuit cômendatus. Animi ad precepta capacis. Praeceptorum capacis insoluta diceremus oratione.

Ille etiam medio spinas. Talum ferrae fuisse ait inventorem ad exemplum illius spinae quae est in medio piscium.

Et ex uno duo ferrea brachia nodo. illum circini quoq[] invêtorem fuisse ait poeta. At illû Pallas quae & minerva dicitur omnium artium inventrix fuisse perhibetur. Excepit. suscepit. proprie autem excipi cadentia dicuntur. (Icari casus) Velavit. Cooperuit. Sed vigor ingenii quôdam velocis. Sed vis inquit & acrimonia ingenii Tali pueri î alas & pedes avis transivit. Perdices eni acerrimi sunt & volatus & cursus. Nomen qd & ante remansit. Nam Talus perdix quoq[ue] fuit cognominatus. Praeter humum. iuxta terrâ. Clamq.